Ehitusõigus ja kinnisvara

Me nõustame kliente ja esindame nende huve kõikides ehitusõiguse ja kinnisvara alastes küsimustes. Advokaadibürool on sellealastest lahendatud küsimustest muljetavaldavad kogemused.
Ehitusõiguse alla kuuluvad ka küsimused tellija ja töövõtja omavahelistest suhetest, alltöövõtust, tehnilisest järelevalvest, projekteerimisest, objekti kasutusele võtmisest ja vajalike lubade saamisest. Kinnisvaraküsimused ei puuduta ainult vahetult ehituses osalejate huve, vaid ka maaomanike õigusi ja huve. Ebapiisav õiguslik regulatsioon toob sageli kaasa vaidlusi kinnisvara kaasomanike vahel.


Ehituslepingud ja -dokumentatsioon
Töövõtu- ja alltöövõtulepingud
Tehniline järelevalve
Projektdokumentatsioon
Ehitusettevõtte vastutus
Kaasomandi lõpetamine