Tingimisi enne tähtaega vabastamine

Kui kohus leiab kuriteo toimepanemise asjaolusid ja toimepanija isikut arvestades, et süüdlasele kohese vanglakaristuse või rahalise karistuse määramine ei ole mõistlik, võib kohus teha otsuse karistuse osalise või täieliku tingimusliku kohaldamata jätmise kohta.

Esimese astme tahtlikus kuriteos süüdi oleva isiku võib kohus tingimisi vanglakaristuse kandmisest vabastada tingimusel, et süüdlane on reaalselt ära kandnud: 1) vähemalt poole talle mõistetud karistusajast, kuid mitte vähem kui neli kuud, ning isik nõustub elektroonse jälgimisseadme kasutamisega või 2) vähemalt kaks kolmandikku talle mõistetud karistusajast, kuid mitte vähem kui neli kuud.

Seadus annab kinnipeetavale võimaluse tingimuslikuks ennetähtaegseks vabanemiseks. See ei tähenda, et karistus täielikult või osaliselt kustutataks. Isik vabastatakse enne tähtaega tingimisi ning sealjuures ta ei tohi sooritada uusi kuritegusid. Kohus määrab isikule katseaja ja vajadusel kontrollnõuded.

Küsimused, mis tekivad tingimusliku ennetähtaegse vabastamise taotluse esitamisel.

  • Millised dokumendid tuleb kohtule esitada, et suurendada tingimusliku ennetähtaegse vabastamise šansse?
  • Millisel määral võtab kohus arvesse karistuse kandmise ajal saadud distsiplinaarkaristusi?
  • Millistele asjaoludele pöörab kohus kõige suuremat tähelepanu?
  • Millised on šansid tingimisi enne tähtaega vabanemiseks, kui isik ei kanna vanglakaristust esimest korda?